Olej opałowy Olej napędowyOlej opałowy Olej napędowy
dla ciebie

Adwokaci z Kętrzyna udzielają darmowych porad prawnych.

Prawo i podatki


W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa odnosząca się do nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Została ona w dalszej kolejności znowelizowana ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. W myśl odpowiednich zapisów znowelizowanej ustawy, nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść wydatków płatnej pomocy prawnej. Porad prawnych udzielać także może prawnik Kętrzyn. Osoba taka, zanim uzyska nieodpłatną pomoc prawną bądź nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zobowiązana jest by najpierw sporządzić oświadczenie na piśmie, że nie stać jej na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli pomocy prawnej ma udzielać radca prawny Kętrzyn będzie musiał zweryfikować takie oświadczenie. W innym przypadku oświadczenie takie, powinno być przedłożone osobie, która udziela wspomnianej nieodpłatnej pomocy prawnej bądź nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jako termin nieodpłatnej pomocy prawnej rozumie się:

1. udzielenie osobie fizycznej informacji, na temat obowiązującego stanu prawnego oraz o przysługujących jej uprawnieniach jak też ciążących na niej obowiązkach, w związku z toczącym się postępowaniem o charakterze przygotowawczym, administracyjnym, sądowym jak też sądowo-administracyjnym,
2. złożenie propozycji osobie zgłaszającej się po pomoc, sposobu rozwiązania danego problemu prawnego,
3. sporządzenie pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, jednak z wyjątkiem pism procesowych w toczących się sprawach o charakterze przygotowawczym lub sądowym oraz pism w toczących się postępowaniach sądowo-administracyjnych,
4. zaproponowanie mediacji,
5. napisanie pisma z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych; ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu o charakterze sądowym; ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego jak też rzecznika patentowego w postępowaniu o charakterze sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o ewentualnych kosztach postępowania i powiązanym z wystąpieniem na drogę procesową ryzyku finansowym.

Co istotne, nieodpłatna pomoc prawna nie dotyczy działań prawnych w zakresie spraw mających związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia owej działalności. W tego rodzaju sprawach pomóc może adwokat Kętrzyn lub radca prawny Kętrzyn

Przeczytaj również w kategorii: prawo-i-podatki

Interesująco opisany rozwód na rodzinne.eu
Prawo i podatki

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest obszerną dziedziną. Szko...
Kręcenie licznika nielegalne
Prawo i podatki

Portal prawny24.pl pisze, że od 25 maja 2019 handlarze samochodów, które zmieniały stan liczników będą ponosić odpowiedzialność karną. Zach...